bannner fho bannner kopd bannner

Procedury

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu „Wesołe Krasnale”

Podstawy prawne stosowanych procedur

Cel główny

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu „Wesołe Krasnale” znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami przedszkola oraz całym środowiskiem przedszkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, stosuje się następujące procedury:


I PROCEDURA
dot. organizacji zajęć dydaktycznych opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych

 1. Czas pracy przedszkola trwa od godziny 7.30 do godziny 18.00
 2. Wychowankom przebywającym w przedszkolu , nie wolno samowolnie oddalać się poza jego teren.
 3. Nauczyciel na każdej godzinie zajęć sprawdza listę obecności, odnotowuje nieobecności.
 4. Rodzice każdorazowo poinformowani są o planowanych zmianach w organizacji przedszkola przez wychowawcę oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola.
 5. Przed opuszczeniem sali grupa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali.
 6. Każda grupa ma swój kodeks zachowania, z którym wychowawcy zapoznają swoich wychowanków na początku września.


II PROCEDURA
bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel musi mieć świadomość, że w przypadku narażenia zdrowia i życia dzieci poniesie pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym- za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż. określone w odpowiednich przepisach prawa.
 5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez rodziców.
 6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby przez nich upoważnione.
 7. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren ogrodu przedszkolnego.
 8. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo znajdują się w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę. W trakcie prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych zabronione jest prowadzenie rozmów z wykorzystaniem telefonu komórkowego przez nauczyciela.
 10. Dzieciom, które weszły do sali, nie wolno w ciągu dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
 11. Pracownicy obsługi mają obowiązek zamykać drzwi wejściowe w godzinach od 9:00 do 15:00. Jeżeli jakaś grupa wychodzi na plac zabaw lub na spacer w w/w godzinach nauczyciel lub pracownik obsługi po powrocie dzieci z ogrodu przedszkolnego lub spaceru, wycieczki zamyka drzwi wejściowe.
 12. W razie potrzeby osoby wchodząca do przedszkola korzystają z domofonu lub dzwonku przy drzwiach wejściowych. Wszyscy pracownicy mają obowiązek reagowania na dzwonek domofonu.
 13. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi, ewentualnie ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać.
 14. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którymi bawią się dzieci. W tym celu sporządza protokoły zużycia zabawek/sprzętu lub zgłasza konieczność dokonania niezbędnych napraw.
 15. Nauczyciel dba o dostosowanie mebli do wzrostu dzieci. W tym celu przeprowadza pomiar wzrostu dzieci w swojej grupie dwa razy w ciągu roku szkolnego (wrzesień, luty) i sprawdza czy siedzą zgodnie z obowiązującymi normami.
 16. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, w tym przede wszystkim zasad zgodnej zabawy i zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 17. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 18. Nauczyciele i pracownicy przedszkola którzy zauważą usterki zagrażające dzieciom lub pracownikom są zobowiązane do natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora. Dyrektor decyduje co z dana usterką zrobić.
 19. W razie nieobecności dyrektora w placówce a zauważeniu przez pracownika niebezpiecznych usterek sprzętu, nauczyciel zabezpiecza sprzęt.
 20. W czasie pobytu na placu zabaw nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przybywać w miejscu największych zagrożeń.
 21. Podczas zabaw i zajęć na placu zabaw dzieciom nie wolno samowolnie oddalać się z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną jednoosobową lub w parach prowadzonych przez nauczyciela. Nauczyciel każdorazowo sprawdza, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 22. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 23. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola dokumentowane jest na karcie wycieczki/ spaceru, każdorazowo przedstawianej dyrektorowi przedszkola do akceptacji, co najmniej na dzień przed planowanym wyjściem.
 24. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Przygotowywanie się do zajęć, w tym przygotowywanie potrzebnych w danym dniu pomocy dydaktycznych, sprzętu itp. powinno odbywać się poza godzinami pracy z dziećmi.
 25. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dziecka bez opieki lub pod opieką innej osoby w sytuacji, kiedy rodzic spóźnia się po odbiór dziecka. W tym przypadku dyrektor ma prawo polecić pozostanie nauczycielowi w grupie na czas dotarcia rodzica do przedszkola. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące. Nauczyciel dokonuje wpisu do dziennika o sprawowaniu indywidualnej opieki nad dzieckiem. Nie jest dopuszczalne odprowadzenie dziecka do domu przez nauczyciela ani opuszczenie z nim terenu przedszkola.
 26. W przypadku konieczności wyjścia nauczyciela z sali np. do toalety, pilnego telefonu itp. grupą powinna zająć się inny nauczyciel lub osoba z obsługi. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 27. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
  • podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola).
 28. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o zawiadomieniu rodziców/opiekunów dziecka, a w razie gdy wypadek jest ciężki – powiadamia organ prowadzący i prokuraturę. Po wypadku sporządzany jest protokół powypadkowy, w którym określa się rodzaj wypadku, przyczyny, podjęte środki zapobiegawcze, ustalone zalecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


III PROCEDURA
dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice powierzają dziecko dyżurującemu opiekunowi przed wejściem na korytarz przedszkolny w miejscu wyznaczonym.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
 5. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 8. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:30,w wyjątkowych sytuacjach później, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
 9. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy lub innego nauczyciela.
 10. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 11. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
 13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.
 14. Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie” (czyli na rodzicu, prawnym opiekunie).


IV PROCEDURA
dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.


V PROCEDURA
dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
  • podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
  • zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.


VI PROCEDURA
postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w przedszkolu

 1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, nauczyciel podejmuje następujące działania:
  1. sprawdza objawy złego samopoczucia, ewentualnie mierzy dziecku temperaturę;
  2. zasięga opinii dyrektora, który w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka lub bezpośrednio sam nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola i pójścia z dzieckiem do lekarza;
  3. informacja o wezwaniu rodziców – notatka służbowa;
  4. zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica spokój, jeśli jest taka możliwość odseparowanie od innych dzieci.
 2. Nauczyciel podejmuje decyzję, że należy wysłać chore dziecko do domu, kiedy:
  1. w jego ocenie dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu;
  2. jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jeśli jego stan wymaga fachowej opieki, jest przy tym płaczliwe, zmęczone lub poirytowane, ma apetyt gorszy niż zwykle, ma gorączkę;
  3. jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.
 3. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu uważa się:
  1. skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);
  2. oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
  3. zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
  4. system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem;
  5. system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);
  6. jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust;
  7. ma symptomy poważnych chorób zakaźnych lub jeśli odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona.
 4. W przypadku chorób zakaźnych nauczyciel informuje dyrektora przedszkola o rodzaju choroby i częstotliwości zachorowań w grupie. Ponadto nauczyciel informuje wszystkich rodziców przedszkola o chorobie lub umieszcza ją na tablicy informacyjnej. Sporządza notatkę o zdarzeniu, którą podpisują rodzice. /zał.1/


VII PROCEDURA
dotycząca zabaw na placu zabaw, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

 1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw i zajęć na placu zabaw:
  1. wychodzi na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego
  2. przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania placu przedszkolnego umieszczonymi na tablicy informacyjnej,
  3. nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem i przed powrotem do sali.
 2. W przypadku organizowania wycieczki:
  1. dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
   • zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce (informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych),
   • sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi,
   • zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
   • powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
   • dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
   • zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy,
   • czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,
   • w chwili wypadku kontrolować przebieg akcji ratunkowej,
   • bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,
   • nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
  2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
   • znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
   • stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
   • dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
   • przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,
   • zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
   • przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
   • zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
 3. W przypadku wyjścia na spacer:
  1. nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek,
  2. zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,
  3. idzie zawsze od strony ulicy,
  4. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
  5. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.


VIII PROCEDURA
dotyczy postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w przedszkolu

 1. Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola:
  • na terenie przedszkola;
  • poza terenem przedszkola (plac zabaw, wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli)
 2. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.
 3. W przypadku nagłego wypadku, nauczyciel:
  1. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy (nauczyciele są przeszkoleni w tym zakresie),
  2. niezwłocznie powiadamia dyrektora lub osobę go zastępującą,
  3. powiadamia rodziców poszkodowanego dziecka.
 4. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń np. widoczne lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, nauczyciel lub dyrektor powiadamiają rodzica o zdarzeniu i ustala z nim:
  1. potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
  2. godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.

  Nauczyciel dokumentuje opis zdarzenia i fakt w/w powiadomienia: sporządza notatkę służbową podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca o zdarzeniu, którą podpisuje rodzic i która jest składana do teczka dziecka.

 5. Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.
 6. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor :
  1. po stwierdzeniu, że dziecko poszkodowane w wypadku, któremu uległo, wymaga specjalistycznej pomocy natychmiast wzywa pogotowie ratunkowe oraz powiadamia o zdarzeniu dyrektora i rodziców,
  2. do czasu przybycia pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie dziecka.
 7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie pracownika bhp, policję, organ prowadzący,
 8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 9. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 10. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
  1. dyrektor powołuje zespół powypadkowy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp,
  2. zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową.


IX PROCEDURA
dotycząca postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze przejawiającym agresję

Postępowania doraźne

 1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.
 2. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
 3. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 4. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.
 5. Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie,w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.
 6. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 7. Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 8. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu nauczyciela.
 9. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym w celu wyjaśnienia powodów niewłaściwego zachowania.
 10. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany i opisany w karcie kontaktów z rodzicami, podpisany przez rodziców oraz zgłoszony bezpośrednio rodzicowi odbierającemu w danym dniu dziecko z przedszkola.

Postępowania systemowe

 1. Nauczyciel w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.
 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka, zgłasza problem dyrektorowi i psychologowi.
 3. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia
  w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje sporządzeniem notatki służbowej.
 4. Nauczyciele i psycholog zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 5. Nauczyciel dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawcę nauczyciel przedstawia problem „trudnego dziecka” dyrektorowi.
 7. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, dyrektor z organem prowadzącym rozważa poinformowanie o sytuacji sądu rodzinnego oraz skreśleniu dziecka z listy.


X PROCEDURA
wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to nadmierna pobudliwość układu nerwowego, na ogół objawiająca się przez nadruchliwość, wzmożoną pobudliwość emocjonalną i/lub specyficzne zaburzenia w sferze poznawczej. Inaczej mówiąc to odmienna praca mózgu, która uniemożliwia dziecku kontrolowanie swoich zachowań, a więc także kontrolowanie uwagi i ruchów. Jest stałą cechą dziecka, która może zmieniać się w miarę jak ono dorasta.

Wyróżnić można trzy charakterystyczne dla nadpobudliwości grupy objawów:

 1. Postępowanie nauczyciela wobec dziecka nadpobudliwego:
  1. ustalanie stałych i jednoznacznych zasad, przypominanie dziecku o obowiązujących zasadach oraz konsekwentne ich respektowanie,
  2. stwarzanie dziecku „uporządkowanego świata”,
  3. stosowanie krótkich, czytelnych komunikatów,
  4. szukanie konstruktywnych form rozładowania nadruchliwości,
  5. częste chwalenie dziecka, zauważanie drobnych sukcesów,
  6. niekaranie dziecka za objawy niezależne od niego,
  7. przygotowywanie dziecka na nową sytuację i ustalenie nieprzekraczalnych zasad,
  8. rozkładanie trudniejszych zadań na etapy, dzielenie dłuższych poleceń na części,
  9. dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka,
  10. stosowanie przerw, zabaw ruchowych,
  11. docenianie trudu włożonego w pracę dziecka nadpobudliwego,
  12. stosowanie metod wyciszających, relaksujących.
 2. Nauczyciele dzieci nadpobudliwych mają możliwość konsultacji ze specjalistami z PPP celem uzyskania wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem.


XI PROCEDURA
dot. postępowania w przypadku sygnałów wskazujących na zaniedbywanie dziecka

Ogólne objawy i sygnały wskazujące na stosowanie przemocy wobec dziecka

Wyróżnia się cztery podstawowe kategorie złego traktowania dziecka:

 1. stosowanie przemocy fizycznej;
 2. stosowanie przemocy psychicznej (emocjonalnej);
 3. wykorzystywanie seksualne;
 4. zaniedbywanie.
 1. Dziecko doznające przemocy fizycznej:
  1. może mieć siniaki, oparzenia, opuchlizny na różnych częściach ciała i rany w różnych fazach gojenia się;
  2. może mieć rany twarzy i głowy, sińce pod oczami;
  3. może mieć złamania i zwichnięcia – powtarzające się;
  4. może być agresywne lub apatyczne;
  5. okazuje lęk przed nagłym dotknięciem (unik, skulenie się);
  6. unika kontaktów społecznych lub wdaje się w częste bójki z innymi dziećmi;
  7. często kłamie;
  8. może nadużywać substancji psychoaktywnych;
  9. może podejmować próby samobójcze;
  10. mogą występować zaburzenia jedzenia.
 2. Dziecko doznające przemocy emocjonalnej:
  1. może mieć mimowolne ruchy mięśni – szczególnie twarzy;
  2. może mieć zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego);
  3. może mieć dolegliwości psychosomatyczne (bóle brzucha, bóle głowy, mdłości);
  4. może przejawiać brak poczucia pewności siebie;
  5. może wykazywać zachowania destrukcyjne, wycofanie się, depresję;
  6. może okazywać nadmierne podporządkowanie się dorosłym;
  7. często kłamać, może wykazywać nieadekwatny lęk przez konsekwencjami różnych działań oraz lęk przed porażką.
 3. Dziecko wykorzystywane seksualnie:
  1. może okazywać lęk przed określoną osobą lub określonymi miejscami;
  2. może objawiać nieuzasadniony lęk przed badaniami lekarskimi;
  3. jego rysunki mogą mieć tematykę seksualną;
  4. może wykazywać nadmierną pobudliwość seksualną (znajomość zachowań seksualnych oraz anatomii narządów płciowych);
  5. może objawiać zachowania destrukcyjne;
  6. może przejawiać zaburzenia emocjonalne.
 4. Dziecko zaniedbywane:
  1. może przejawiać zaburzenia natury emocjonalnej i wychowawczej;
  2. może objawiać zaniedbania natury estetycznej;
  3. może mieć częste nieobecności w przedszkolu, które są nie zgłaszane przez rodziców.

Postępowanie:

 1. Jeżeli Nauczyciel będzie miał podejrzenie, że dziecko jest zaniedbane lub stosuje się wobec niego przemoc należy o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor może zwołać zespół nauczycieli, specjalistów w celu przeanalizowania sytuacji dziecka.
 3. Dyrektor i organ prowadzący może zdecydować wprowadzenia procedury „Niebieskiej karty”.
 4. Dyrektor może powiadomić policję lub Sąd Rodzinny w celu wglądu w sytuację rodzinną dziecka.
 5. Ze wszystkich podjętych działań zarówno nauczyciel jak i dyrektor przedszkola sporządza notatki służbowe.


XII PROCEDURA
dotycząca kontaktów z rodzicami

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczyciele.
Obowiązujące zasady postępowania:

 1. Informacji o dziecku udzielają wyłącznie nauczyciele-wychowawcy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele zajęć dodatkowych, dyrektor oraz Organ prowadzący.
 2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte oraz konsultacje indywidualne.
 3. Rodzice powinni współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziców/opiekunów prawnych i Przedszkola.
 4. Formami współpracy Przedszkola z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka są:
  • konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, Dyrektorem Przedszkola,
  • zebrania grupowe,
  • udział rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, piknikach, festynach, wycieczkach,
  • tablica informacyjna,
  • korespondencja drogą e-mailową.
 5. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim uzgodnieniu daty takiego spotkania.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego i rzeczowego przygotowania się do spotkania z rodzicem/opiekunem.
 7. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami może być jedynie Przedszkole.
 8. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny mieć charakter osobisty. Nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o dzieciach, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, np. choroba dziecka.
 9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel może zorganizować spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem. Notatka z takiego spotkania zostaje umieszczona w dzienniku i poświadczona podpisem nauczyciela i rodziców.
 10. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni pozostawiają wychowawcy kontaktowe numery telefonów, które są wpisane do dzienników zajęć oddziału. Każda zmiana numeru telefonu rodziców/opiekunów powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy.
 12. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.
 13. Wynikłe w czasie zebrania sprawy trudne, wymagające udziału lub interwencji dyrektora Przedszkola należy rozwiązać w ciągu dwóch tygodni od ich zgłoszenia. Niezwłocznie po zebraniu wychowawca zobowiązany jest do poinformowania dyrektora Przedszkola o zaistniałym problemie.
 14. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy Przedszkola powinny być kierowane przez rodziców/opiekunów kolejno do:
  • nauczyciela,
  • dyrektora Przedszkola,
  • organu prowadzącego.
 15. Ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez podnoszenie głosu na rozmówcę, agresywny charakter rozmowy bądź próby wywierania presji psychologicznej na nauczycieli lub pracowników administracji i obsługi.
 16. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy Przedszkola z rodzicami.


XIII PROCEDURA
dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
  1. mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.
  2. znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
  3. umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego
  4. w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola


XIV PROCEDURA
awaryjna w przypadku pożaru

Pożar w budynku przedszkola

 1. Natychmiast uruchomić procedurę Ewakuacji.
 2. Powiadomić komendę Straży Pożarnej.
 3. Powiadomić komendę policji.
 4. Zorganizować gaszenie ognia do czasu przyjazdu Straży Pożarnej. (To zadanie powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolone osoby. Nie wolno ryzykować zdrowia i życia pracowników. Zalecana jest ewakuacja).
 5. Upewnić się należy, że wszystkie drogi dojazdowe są wolne dla pojazdów straży pożarnej.
 6. Nauczyciele zgłaszają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola.
 7. Dyrektor , zgłasza straży pożarnej i policji nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić.
 8. Dyrektor powiadamia zarządcę budynku o pożarze i o uszkodzeniach lub podejrzeniu uszkodzeń instalacji.
 9. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty.
 10. Dyrektor nie pozwala dzieciom ani pracownikom powrócić do budynku, dopóki Straż Pożarna lub policja nie ogłosi, że zagrożenie minęło.

Ogień w pobliżu przedszkola

 1. Pracownik , który zauważy ogień w pobliżu przedszkola informuje o tym dyrektora, osobę zastępującą dyrektora lub kierownika gospodarczego.
 2. Osoba zarządzająca placówką ma za zadanie ocenić konieczność uruchomienia jakiejkolwiek akcji. Jeśli nie ma takiej potrzeby, nie przerywa zajęć w salach. Powiadamia Straż Pożarną.
 3. Jeśli ogień zagraża przedszkolu, przeprowadza działania od 1 do 10 z powyższej procedury.


Procedury bezpieczeństwa do pobrania   

Sposób prezentacji procedur

 1. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej przedszkola oraz
 2. Udostępnienie dokumentu drogą elektroniczną do rodziców
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 4. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać dyrektor placówki i organ prowadzący.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Procedury wchodzą w życie z dniem …………………………………………